Privacy en Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de Algemene Reisvoorwaarden helder en overzichtelijk opgesomd voor als u deelneemt aan een (of meerdere) van onze Hartbrugreizen. Algemene voorwaarden Hartbrugreizen (per touringcar)

Prijzen:

 • alle prijzen zijn per persoon, op basis van een verblijf met twee personen op een kamer
 • de éénpersoonstoeslag wordt bij elke reis apart vermeld
 • prijswijzigingen, prijs- en drukfouten voorbehouden

Inbegrepen in de prijzen, mits anders aangegeven bij de betreffende reis:

 • alle overnachtingen (logies)
 • verzorging op basis van half-pension (ontbijt en diner)
 • alle genoemde excursies. Uiteraard is deelname aan de excursies geheel vrijwillig
 • medische begeleiding

Niet inbegrepen in de prijzen, mits anders aangegeven bij de betreffende reis:

 • reis- en annuleringsverzekering
 • entreegelden en toegangsprijzen
 • eventuele lunches
 • drankjes etc.
 • persoonlijke uitgaven
 • vervoer van en naar de opstapplaats

Reisduur:

 • De eerste en laatste dag van onze reizen gelden als volledige reisdagen
 • Bij vliegreizen dient u rekening te houden met mogelijk ongunstige vertrek- en aankomsttijden

Opstapplaatsen:

 • Gegarandeerde opstapplaatsen: Utrecht, Horst en Roermond (mits anders aangegeven bij de betreffende reis). In Horst heeft u de mogelijkheid om uw auto (geheel op eigen risico) gratis te parkeren.

Reisbescheiden:

 • geldig paspoort of identiteitskaart
 • bewijs van zorgverzekering en reisverzekering
 • in geval van medicijngebruik een ingevulde medicijnlijst of medisch paspoort (Hartpas)

Betalingsvoorwaarden:

 • Vertrek langer dan 6 weken: Aanbetaling 15 % van de reissom, het restant dient binnen 6 weken vóór vertrek in ons bezit te zijn
 • Vertrek binnen 6 weken: Het volledige bedrag dient per omgaande te worden voldaan.
 • Last-minute boekingen: Binnen 24 uur het volledige bedrag (gerekend vanaf het boekingstijdstip)

Het bedrag kan telefonisch overgeboekt worden via uw bank, per telebank, Ideal of contant tijdens kantooruren (ma-vrij van 09.00 - 17.00) betaald worden op ons kantoor in Roermond.

Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Hartpatiënten Nederland schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Hartpatiënten Nederland heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van de annuleringskosten van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

Annuleringskosten:

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd door de reiziger, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling;
 • Bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom;
 • Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van reissom;
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom;
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. Indien door een annulering extra kosten ontstaan bijvoorbeeld door het alsnog berekenen van een éénpersoonstoeslag worden deze doorberekend.

Voorwaarden:

 • deelname uitsluitend mogelijk voor donateurs
 • excursieprogramma's kunnen aangepast worden
 • tijdens de gehele reis wordt er in de bussen niet gerookt. Natuurlijk zijn rokers in de gelegenheid om tijdens de stops in de buitenlucht te roken
 • deelname op eigen risico
 • de reizen gaan alleen door bij voldoende deelnemers

Minimum aantal deelnemers / facultatieve excursies

Tenzij anders vermeld, geldt voor alle groepsreizen een minimum deelname van 28 personen. Indien dit aantal niet gehaald wordt, kunnen wij besluiten de reis niet uit te voeren. Dit zal uiterlijk 21 dagen vóór vertrek aan u worden medegedeeld en de door reiziger betaalde bedragen worden door Hartpatiënten Nederland terug betaald. Echter, wij zullen altijd proberen de reis alsnog uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Wij overleggen ten eerste met u en kunnen dan vaak één van de volgende mogelijkheden aanbieden:

 • de reis wordt toch uitgevoerd maar met een prijsverhoging
 • er wordt een alternatieve reis aangeboden
 • de reis wordt uitgevoerd in een kleinere bus
 • een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Hartpatiënten Nederland  heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Klachten:

 • Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger melden bij de de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator.
 • Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de reisorganisator. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
 • Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.

Privacy

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens welke zijn ingegeven op de website worden, met uitzondering van het emailadres, alleen opgeslagen op de site zelf. Men is zelf in staat om bij afmelden als gebruiker het profiel te verwijderen. Hierbij worden ook de persoonlijke gegevens verwijderd op de website. Een uitzondering hierop is het emailadres. Dit wordt ook opgeslagen in het administratief systeem. Het emailadres zal hier op verzoek uit worden verwijderd.

Persoonlijke gegevens worden, met uitzondering van het emailadres, niet gebruikt anders dan in eventuele persoonlijke communicatie met de persoon in kwestie. Het emailadres wordt gebruikt voor periodieke mailings zoals de wekelijkse Hartflits. Hier kan men zich voor afmelding via een link die in iedere mailing aanwezig is.

Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt aan derden. De website software maakt gebruik van de in de software standaard aanwezige beveiligingen tegen ongeoorloofde toegang tot de persoonlijke gegevens.

Cookies

Wanneer u toesteming geeft voor het gebruik van cookies worden deze gebruikt voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics en voor de werking van social media knoppen (Twitter, Facebook, Hyves, NuJIJ, LinkedIn, Google). Lees hier meer over Google’s cookiebeleid.

Wij gebruiken geen cookies voor het opslaan van persoonlijke gegevens. Verder worden de gegevens voor Google Analytics geanonimiseerd zodat deze niet zijn te herleiden tot een persoon.

Geeft u geen toestemming voor cookies dan maken we alleen nog gebruik van cookies voor Google Analytics. Zie de volgende paragrafen voor algemene informatie met betrekking tot het gebruik van cookies.

Het geven van toestemming voor cookies kan via de cookie knop in de witte balk boven aan de site. Deze is beschikbaar bij iedere pagina. Het blijft hier mogelijk om eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Op dat moment zullen geen nieuwe cookies, als vermeld hierboven,  geplaatst worden.

Internetbezoek volgen met cookies

Informatie over uw websitebezoek kan worden opgeslagen op uw computer. Ook kan die informatie vanaf uw computer door websitebeheerders worden uitgelezen wanneer uw onze website bezoekt. Dit gebeurt met behulp van cookies. Dit zijn kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw computer.

2 soorten cookies

Er zijn cookies die uw voorkeuren (zoals taalinstellingen) en uw ingevulde (persoonlijke) gegevens opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als ‘geheugen’ wanneer u op de betreffende website in de toekomst terugkeert. Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag.

Toestemming voor plaatsen cookies

Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als u hiervoor toestemming geeft. Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden als u zich heeft aangemeld (login).

Toestemming verwerken persoonsgegevens

Als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is naast de Telecommunicatiewet ook de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die persoonsgegevens verwerkt voor die verwerking in de regel zogenoemde ondubbelzinnige toestemming hebben. Vanaf 1 januari 2013 geldt hierbij voor cookies die surfgedrag volgen een rechtsvermoeden: de wet gaat er dan vanuit dat wie een cookie plaatst om surfgedrag te volgen, dat doet om persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat voor cookies die surfgedrag volgen in de regel ondubbelzinnige toestemming vereist is, tenzij de plaatser van de cookies kan bewijzen dat hij geen persoonsgegevens verwerkt.

Melden veiligheidsinbreuken

Sinds 5 juni 2012 moeten telecombedrijven veiligheidsinbreuken melden (meldplicht veiligheidsinbreuken). Zij worden verplicht het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van persoonsgegevens direct te melden aan de toezichthouder OPTA. Het doel hiervan is de kwaliteit en beveiliging van netwerken en diensten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Daardoor zal het vertrouwen in en daarmee het gebruik van ICT-diensten toenemen. Ook moeten bedrijven gebruikers informeren over de veiligheidsinbreuk(en) als de inbreuk naar verwachting nadelige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld misbruik van creditcardgegevens). Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen om negatieve gevolgen van de veiligheidsinbreuk te beperken.